Kontrola przewodów kominowych

Kontrola przewodów kominowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Prawa budowlanego. Ma ona na celu sprawdzenie, czy przewody i połącznia są bezpieczne i mogą być użytkowane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu. Takich przeglądów dokonuje się przy przewodach dymowych, spalinowych, a także wentylacyjnych.

 

 

Co obejmuje kontrola przewodów kominowych?

Zakres takiego badania obejmuje:

  • sprawdzanie drożności przewodów,
  • kontrolowanie sposobu i prawidłowości połączenia urządzeń grzewczych,
  • sprawdzanie działania ciągu kominowego,
  • przyjrzenie się stanowi łączników i rur,
  • badanie stanu drzwi rewizyjnych,
  • badanie stanu części komina ponad dachem,
  • kontrolowanie szczelności,
  • sprawdzenie innych nieprawidłowości, które potencjalnie mogłyby zagrażać ludziom.

 

 

Dokumentacja techniczna

Po przeprowadzeniu przeglądu, konieczne jest wypełnienie protokołu z wykonania kontroli. Zawiera się w nim m.in. szkic, rzuty przewodów, oznaczenie typu wylotów oraz przypisanie połączeń do kolejnych przewodów. Jakiekolwiek usterki muszą być wskazane w takim protokole, aby móc przeprowadzić kompleksowe czynności naprawcze.

 

 

Jak często trzeba wykonywać kontrole przewodów kominowych?

Prawo budowlane wskazuje również, jak często takie kontrole muszą być przeprowadzane. W przypadku zarządców i właścicieli wielorodzinnych budowli, a także domów jednorodzinnych, należy wykonywać je raz do roku i potem w odstępach pięcioletnich. Jakiekolwiek stwierdzone w czasie przeglądu awarie muszą być usunięte, by uniknąć ryzyka zagrożenia dla ludzi oraz mienia.